1

مقاوم سازی ستون ساختمان Fundamentals Explained

News Discuss 
افزایش تولید در واحد سطح (۱۵ برابر فضای آزاد)؛ مثلاً ۳۰ کیلوگرم خیار در هر متر مربع در گلخانه به جای تولید ۲ کیلوگرم در یک متر مربع در فضای آزاد ۳ بلوری شدن و نمو بلورها ۳.۱ بلوری شدن در هنگام تبدیل حالت مایع به جامد ۳.۱.۱ انجماد مواد https://bookmarkbirth.com/story9582416/top-latest-five-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-urban-news

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story