1

How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good bhairav kavach

News Discuss 
पूर्वस्यां असितांगो मां दिशि रक्षतु सर्वदा । महाकालोऽवतु च्छत्रं सैन्यं वै कालभैरवः शत्रूणां वशगो भूत्वा करपात्री भवेज्जडः । कूर्चद्वन्द्वं महाकाल प्रसीदेति पदद्वयम् । वाद्यम् वाद्यप्रियः पातु भैरवो नित्यसम्पदा ॥ मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत सत्यं महाकविः । मालिनी पुत्रकः पातु पशूनश्वान् गंजास्तथा ॥ यो ददाति निषिद्धेभ्यः सर्वभ्रप्ो भवेत्किल। आग्नेयां च रुरुः पातु https://bookmarkshut.com/story17064317/the-5-second-trick-for-bhairav-kavach

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story